Thakho Admin

Thakho Admin

18 ม.ค. 2564
Thakho Admin

Thakho Admin

15 ต.ค. 2563
Thakho Admin

Thakho Admin

5 ต.ค. 2563

การจัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

Thakho Admin

Thakho Admin

2 ต.ค. 2563

ประกาศจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติตามจริยธรรมของข้าราชาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

Thakho Admin

Thakho Admin

2 ต.ค. 2563
Thakho Admin

Thakho Admin

2 ต.ค. 2562
Thakho Admin

Thakho Admin

2 ต.ค. 2562