Thakho Admin

Thakho Admin

8 ม.ค. 2564

จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 งานฝ่ายแผน อบต.ท่าก๊อได้จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2564 ถึงพ.ศ 2565 ของกลุ่มผู้สูงอายุ ณศูนย์ผู้สูงอายุตำบลท่าก๊อ

Avatar

admin2

1 ม.ค. 2564

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการประจำปี

วันที่12พฤศจิกายน2563 งานฝ่ายนโยบายและแผน ร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา

Avatar

admin2

1 ม.ค. 2564