จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของภาครัฐและประชาชนให้มีรัฐธรรมนูญ ในการนิยมความสุจริต โปร่งใสและมีส่วนร่วมในทุกระดับของตำบลท่าก๊อระหว่างสภาองค์กรชุมชนตำบลท่าก๊อ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ

Thakho Admin

18 ส.ค. 2564

Thakho Admin

10 ส.ค. 2564

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม

Thakho Admin

15 ก.ค. 2564

Thakho Admin

24 มิ.ย. 2564

Thakho Admin

23 มิ.ย. 2564

Thakho Admin

23 มิ.ย. 2564

Thakho Admin

11 มิ.ย. 2564

Thakho Admin

11 มิ.ย. 2564

Thakho Admin

10 มิ.ย. 2564

Thakho Admin

9 มิ.ย. 2564
1 2 3