โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม

Thakho Admin

Thakho Admin

15 ก.ค. 2564
Thakho Admin

Thakho Admin

13 ก.ค. 2564
Thakho Admin

Thakho Admin

4 มิ.ย. 2564

อบรมโครงอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำงบประมาณ

งานฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ […]

Thakho Admin

Thakho Admin

18 พ.ค. 2564
Thakho Admin

Thakho Admin

24 ก.พ. 2564
Thakho Admin

Thakho Admin

5 ต.ค. 2563

การจัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

Thakho Admin

Thakho Admin

2 ต.ค. 2563

ประกาศจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติตามจริยธรรมของข้าราชาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

Thakho Admin

Thakho Admin

2 ต.ค. 2563
Thakho Admin

Thakho Admin

2 ต.ค. 2562