จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของภาครัฐและประชาชนให้มีรัฐธรรมนูญ ในการนิยมความสุจริต โปร่งใสและมีส่วนร่วมในทุกระดับของตำบลท่าก๊อระหว่างสภาองค์กรชุมชนตำบลท่าก๊อ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ

Thakho Admin

Thakho Admin

18 ส.ค. 2564

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม

Thakho Admin

Thakho Admin

15 ก.ค. 2564
Thakho Admin

Thakho Admin

13 ก.ค. 2564
Thakho Admin

Thakho Admin

16 มิ.ย. 2564
Thakho Admin

Thakho Admin

11 มิ.ย. 2564
Thakho Admin

Thakho Admin

11 มิ.ย. 2564
Thakho Admin

Thakho Admin

10 มิ.ย. 2564
Thakho Admin

Thakho Admin

8 มิ.ย. 2564
Thakho Admin

Thakho Admin

8 มิ.ย. 2564

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อ รณรงค์การงดสูบบุหรี่และการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ได้ด […]

Thakho Admin

Thakho Admin

7 มิ.ย. 2564
1 2