admin2

10 ก.พ. 2564

Thakho Admin

8 ก.พ. 2564

การจัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

Thakho Admin

2 ต.ค. 2563

ประกาศจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติตามจริยธรรมของข้าราชาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

Thakho Admin

2 ต.ค. 2563