โฮมสเตย์บ้านแม่จันใต้ (Mae Jan Tai Homestay)

บ้านพนาเสรี หมู่ที่ 25

โฮมสเตย์บ้านแม่จันใต้ (Mae Jan Tai Homestay)

โฮมสเตย์บ้านแม่จันใต้ (Mae Jan Tai Homestay)


รายละเอียด

บ้านแม่จันใต้เป็นหมู่บ้านที่ล้อมรอบด้วยภูเขา ป่าใม้และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เป็นหมู่บ้านที่ปลูกกาแฟออแกนิค ที่มีรสชาติดี ที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบัน และยังมีประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าที่มีการสืบทอดมายาวนาน สนใจเข้าชมและพักที่ชุมชนบ้านแม่จันใต้ ติดต่อได้ที่ นายสันติกุล จือปา โทรศัพท์ 090-475-9288 ที่อยู่ 138 ม.25 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 นายธีตา จือปา โทรศัพท์ 081-867-8820 ที่อยู่ 128 ม.25 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 5718


ประเภทแหล่งท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ