โฮมสเตย์บ้านป่าเกี๊ยะ (Par Kia Homestay)

บ้านป่าเกี๊ยะ หมู่ที่ 18

โฮมสเตย์บ้านป่าเกี๊ยะ (Par Kia Homestay)

โฮมสเตย์บ้านป่าเกี๊ยะ (Par Kia Homestay)


รายละเอียด

หมู่บ้านป่าเกี๊ยะเป็นหมู่บ้านที่โอบล้อมด้วยผืนป่าใหญ่และขุนเขา ประชากรประกอบด้วย 3 เผ่า คือ เผ่าอาข่า เผ่าลาหู่และปกาเกอญอ ชุมชนได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2518 โดยนายอาจู เปียงแล,อาบอแช อาบอแมะ ปอวี่และนายต่อ จะลา เป็นบุคคลที่ย้ายมาตั้งถิ่นฐานในชุดแรกซึ่งแต่เดิมย้ายมาจากบ้านห้วยน้ำขุ่นเนื่องจากพื้นที่ทำกินไม่เพียงพอ และเกิดความขัดแย้งกับคนจีนฮ่อ ได้ตั้งครอบครัวผู้ททางทิศตะวันตกของบ้านป่าเกี๊ยะอยู่ 5 ครอบครัว มีแม่น้ำสายหลักไหลผ่านหมู่บ้าน ในปี พ.ศ. 2519 ได้มีผู้คนจากบ้านมะขามป้อมมาอาศัยอยู่ชุมชนบ้านป่าเกี๊ยะเพิ่มมากขึ้น ต่อมีในปี พ.ศ.2520 ผู้คนจากบ้านมะขามป้อม บ้านป่ายาง บ้านห้วยน้ำริน นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและนิกายโปรเตสแตนต์ สนใจเข้าชมและพักที่ชุมชนบ้านป่าเกี๊ยะ ติดต่อได้ที่ นายมานพ บุญยืนกุล โทรศัพท์ 086-115-7008 ที่อยู่ 114 ม.18 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 นายวิชัย คงอมรพนา โทรศัพท์ 080-130-8129 ที่อยู่ 13 ม.18 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 หรือติดต่อสอบถามข้อมูล ศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว ตำบลท่าก๊อ 053-724-217 ต่อ 112


ประเภทแหล่งท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ