ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 14
วันที่ประกาศ : 24/02/2566
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ
วันที่ประกาศ : 22/09/2565
ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกโดยสาร(เครื่องยนต์ดีเซล)ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
วันที่ประกาศ : 02/11/2565
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ ทางการเกษตร ด้วยหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านแม่ต๋ำ และหมู่ที่ 5 บ้านสบก๊อ
วันที่ประกาศ : 16/01/2566
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบปะปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 27 บ้านดอนแก้ว
วันที่ประกาศ : 20/06/2566
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพนาเสรี พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 25
วันที่ประกาศ : 27/05/2567
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2566
วันที่ประกาศ : 08/05/2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566
วันที่ประกาศ : 07/06/2566
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(เดือนมกราคม - มีนาคม 2566)
วันที่ประกาศ : 04/04/2566
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566)
วันที่ประกาศ : 04/09/2566
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(เดือนมิถุนายน- กันยายน 2566)
วันที่ประกาศ : 11/10/2566
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(เดือนมกราคม - มีนาคม 2567)
วันที่ประกาศ : 08/05/2567