แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน


ข้อที่ o3 อำนาจหน้าที่

ข้อที่ o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ข้อที่ o5 ข้อมูลการติดต่อ

ข้อที่ o6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


การประชาสัมพันธ์
ข้อที่ o7 ข่าวประชาสัมพันธ์


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน
ข้อที่ o14 คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน


การให้บริการ
ข้อที่ o15 คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อที่ o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ข้อที่ o20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อที่ o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุรายเดือน

ข้อที่ o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ข้อที่ o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

ประมวลจริยธรรม คำสั่ง/ประกาศและอื่นๆ

ข้อที่ o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ข้อที่ o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อที่ o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


นโยบาย No Gift Policy


ข้อที่ o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อที่ o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ข้อที่ o35 การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงทุจริต


แผนป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม


ข้อที่ o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อที่ o43 การดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน