แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน


ข้อที่ o3 อำนาจหน้าที่

ข้อที่ o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ข้อที่ o5 ข้อมูลการติดต่อ

ข้อที่ o6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


การประชาสัมพันธ์
ข้อที่ o7 ข่าวประชาสัมพันธ์


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
ข้อที่ o14 คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน


การให้บริการ
ข้อที่ o15 คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ

ข้อที่ o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อที่ o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ข้อที่ o20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อที่ o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุรายเดือน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ข้อที่ o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

ประมวลจริยธรรม คำสั่ง/ประกาศและอื่นๆ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ข้อที่ o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อที่ o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


นโยบาย No Gift Policy


ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต


แผนป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม


ข้อที่ o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน