รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566)