คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน งานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ
คู่มือการเสนอโครงการเพื่อขอบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นและนำไปสู่การขอรับการสนับสนุนงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ
ประชาสัมพันธ์คำสั่งการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ
คู่มือบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ
มาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน