ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม-มีนาคม 2565)
รายงานผลการสำรวจสถิติการให้บริการ ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 -มีนาคม 2566)
รายงานผลการสำรวจสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (walk-in) ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 ตุลาคม 2566
รายงานผลการสำรวจสถิติการให้บริการ e-service ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 ตุลาคม 2566