สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2565