กราบสวัสดี พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวท่าก๊อที่เคารพ


กระผมนายรัสชณพงษ์ รัตนะ ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้เข้ามาทำหน้าที่บริหาร เพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์โดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ กระผมพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.ท่าก๊อ พนักงาน อบต.ท่าก๊อ พนักงานจ้างทุกคนล้วน มีความทุ่มเทแรงกายแรงใจและสติปัญญา เพื่อจะพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ พร้อมทั้งบูรณาการทุกภาคส่วน สร้างการมีส่วนร่วม จากภาคประชาชนและส่วนราชการต่างๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ได้ให้ไว้กับพี่น้องประชาชน ทั้งนี้เพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแล้ว การทำงานก็ย่อมเป็นไปได้ยากที่จะประสบความสำเร็จได้ อย่างไรก็ตามปัญหา อุปสรรค ย่อมถือเป็นสิ่งท้าทายสำหรับคณะผู้บริหารที่จะต้องมุ่งมั่น ฝ่าฟัน เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวตำบลท่าก๊อมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม มีความปลอดภัยในชีวิต อันเป็นเป้าหมายของกระผมและคณะผู้บริหาร สุดท้ายนี้ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในอนาคตต่อไปภายหน้า การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ จะมีความเจริญอย่างมั่นคง และมีศักยภาพ พี่น้องของเรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ทำให้เกิดการสร้างชุมชนเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ขออัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย บันดาลให้ทุกๆท่านพบแต่ความสุข ความเจริญ คิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการ และทุกด้านตลอดไป

"ยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง การคมนาคมสะดวก รักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ"

ดอยสูง วิวสวย ห้วยนำ้ขุ่น หอมกรุ่นชาอินทรีย์
เมืองคนดีศรีท่าก๊อ ไม่ย่อท้อการทำกิน เพราะเป็นถิ่น “เกษตรกรรม”

สายตรงผู้บริหาร

สายตรงผู้บริหารทุกเรื่องราวที่ต้องการปรึกษา แนะนำ หรือชี้แนะแนวทาง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา อบต.ท่าก๊อ ให้มีคุณภาพที่ดี

image

กิจกรรมของหน่วยงาน

กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมทางหลวง เรื่องเชิญประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห้นของประชาชน โครงการสำรวจและออกแบบเตรียมพร้อมการก่อสร้างที่ได้รับงบประมาณในปี พ.ศ.2567 ทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน
วันที่เผยแพร่ 19/04/2567
กิจกรรม “MOI Waste Bank Week – มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบ ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
วันที่เผยแพร่ 19/03/2567
ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล
วันที่เผยแพร่ 11/03/2567
ประชาสัมพันธ์ สำรวจข้อมูลการเข้าร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ
วันที่เผยแพร่ 11/03/2567
ประชาสัมพันธ์ สื่อรณรงค์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สนับสนุนโดยกองทุน ป.ป.ช.
วันที่เผยแพร่ 22/02/2567

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ ทางการเกษตร ด้วยหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านแม่ต๋ำ และหมู่ที่ 5 บ้านสบก๊อ
วันที่ประกาศ : 16/01/2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566
วันที่ประกาศ : 07/06/2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2566
วันที่ประกาศ : 08/05/2566
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(เดือนมกราคม - มีนาคม 2566)
วันที่ประกาศ : 04/04/2566
ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกโดยสาร(เครื่องยนต์ดีเซล)ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
วันที่ประกาศ : 02/11/2565
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ
วันที่ประกาศ : 22/09/2565
ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 14
วันที่ประกาศ : 24/02/2566

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-GP

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-GP ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ

จ้างตรวจเช็คและซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กย ๗๗๑ เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ 18/03/2567 | ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างปรับปรุงถนนสายหลักเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่ผักแหล่ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ 18/03/2567 | ยกเลิกประกาศเชิญชวน
ซื้อกระจกโค้งจราจรส่องมุมอับสายตา หมู่ที่ ๔ บ้านแม่ต๋ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ 18/03/2567 | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุโคมไฟถนนโซล่าเซลล์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านดอยงาม จำนวน ๑๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ 18/03/2567 | ประกาศเชิญชวน
ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ 18/03/2567 | ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือมาตฐานการปฏิบัติงาน
บริการ E-Services
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ข้อมูลเฃิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แจ้งเบาะแสร้องเรียนเรื่องทุจริต
กระดานถาม-ตอบ

อบต.ท่าก๊อ เราดูแล

0

หมู่บ้าน

0

ครัวเรือน

0

ชาย

0

หญิง

หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น