กราบสวัสดี พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวท่าก๊อที่เคารพ


กระผมนายรัสชณพงษ์ รัตนะ ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้เข้ามาทำหน้าที่บริหาร เพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์โดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ กระผมพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.ท่าก๊อ พนักงาน อบต.ท่าก๊อ พนักงานจ้างทุกคนล้วน มีความทุ่มเทแรงกายแรงใจและสติปัญญา เพื่อจะพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ พร้อมทั้งบูรณาการทุกภาคส่วน สร้างการมีส่วนร่วม จากภาคประชาชนและส่วนราชการต่างๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ได้ให้ไว้กับพี่น้องประชาชน ทั้งนี้เพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแล้ว การทำงานก็ย่อมเป็นไปได้ยากที่จะประสบความสำเร็จได้ อย่างไรก็ตามปัญหา อุปสรรค ย่อมถือเป็นสิ่งท้าทายสำหรับคณะผู้บริหารที่จะต้องมุ่งมั่น ฝ่าฟัน เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวตำบลท่าก๊อมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม มีความปลอดภัยในชีวิต อันเป็นเป้าหมายของกระผมและคณะผู้บริหาร สุดท้ายนี้ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในอนาคตต่อไปภายหน้า การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ จะมีความเจริญอย่างมั่นคง และมีศักยภาพ พี่น้องของเรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ทำให้เกิดการสร้างชุมชนเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ขออัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย บันดาลให้ทุกๆท่านพบแต่ความสุข ความเจริญ คิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการ และทุกด้านตลอดไป

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ “ยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ต่อต้านการทุจริตทุกหย่อมหญ้ากล้าเผชิญทุกปัญหา ด้วยภูมิปัญญาแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ คู่คุณธรรม นำท้องถิ่นไปสู่การคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น”

ดอยสูง วิวสวย ห้วยนำ้ขุ่น หอมกรุ่นชาอินทรีย์
เมืองคนดีศรีท่าก๊อ ไม่ย่อท้อการทำกิน เพราะเป็นถิ่น “เกษตรกรรม”

สายตรงผู้บริหาร

สายตรงผู้บริหารทุกเรื่องราวที่ต้องการปรึกษา แนะนำ หรือชี้แนะแนวทาง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา อบต.ท่าก๊อ ให้มีคุณภาพที่ดี

image
image
image
image
image

กิจกรรมของหน่วยงาน

กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-GP

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-GP ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ

จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ 27/05/2566 | ประกาศราคากลาง
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ 27/05/2566 | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุ โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๒๕ บ้านพนาเสรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ 24/05/2566 | ยกเลิกประกาศเชิญชวน
จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ 24/05/2566 | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟโซล่าเซลล์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ 24/05/2566 | ประกาศเชิญชวน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือมาตฐานการปฏิบัติงาน
บริการ E-Services
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ข้อมูลเฃิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แจ้งเบาะแสร้องเรียนเรื่องทุจริต
กระดานถาม-ตอบ

อบต.ท่าก๊อ เราดูแล

0

หมู่บ้าน

0

ครัวเรือน

0

ชาย

0

หญิง