กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ประกาศ : 22/03/2566
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2548
วันที่ประกาศ : 22/03/2566
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2561
วันที่ประกาศ : 22/03/2566
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
วันที่ประกาศ : 22/03/2566
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537และแก้ไขเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ : 22/03/2566
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
วันที่ประกาศ : 22/03/2566
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
วันที่ประกาศ : 22/03/2566
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
วันที่ประกาศ : 22/03/2566
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
วันที่ประกาศ : 22/03/2566
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
วันที่ประกาศ : 22/03/2566
พระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ 14) พ.ศ 2562
วันที่ประกาศ : 22/03/2566
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
วันที่ประกาศ : 22/03/2566
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ประกาศ : 22/03/2566
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
วันที่ประกาศ : 22/03/2566
พระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
วันที่ประกาศ : 22/03/2566
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารบริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545
วันที่ประกาศ : 22/03/2566
พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 22/03/2566
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ประกาศ : 22/03/2566
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-พศ2560-หมวด-14-การปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ประกาศ : 14/03/2566
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วย-การรับเงิน-การเบิกจ่ายเงินฯ-พ.ศ.2547-ฉบับที่-4-พ.ศ.2561
วันที่ประกาศ : 14/03/2566