SELECT * FROM view_report WHERE rep_id=59 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ | Official Website

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์เมื่อ : 01/05/2566 | สำนักปลัด

ประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ.2566