ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
วันที่ประกาศ : 11/05/2566
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันที่ประกาศ : 12/05/2566
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ.2566
วันที่ประกาศ : 01/05/2566
ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชันพฤติมาตร โดย สำนักงาน กสทช.
วันที่ประกาศ : 01/05/2566
ประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ.2566
วันที่ประกาศ : 01/05/2566
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
วันที่ประกาศ : 04/04/2566
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
วันที่ประกาศ : 20/03/2566
ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนฯ
วันที่ประกาศ : 21/02/2566
หนังสือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันที่ประกาศ : 22/03/2566
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรและวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
วันที่ประกาศ : 23/09/2565
ประกาศ เรื่อง รายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
วันที่ประกาศ : 27/09/2565
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
วันที่ประกาศ : 07/11/2565
ประกาศ เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
วันที่ประกาศ : 30/09/2565
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510
วันที่ประกาศ : 11/11/2565
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ประกาศ : 25/01/2566
ประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
วันที่ประกาศ : 22/06/2565
ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมช่องทางการร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วันที่ประกาศ : 18/11/2565
ประชาสัมพันธ์การระดมทุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย
วันที่ประกาศ : 21/02/2566
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก
วันที่ประกาศ : 07/12/2565
ประกาศ เรื่อง คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง
วันที่ประกาศ : 06/12/2565