คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ

นายรัสชณพงษ์ รัตนะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ

089 552 3652

นายอุ๊ด อุยี่

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ

089 954 4105

นายสันติกุล จือปา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ

090 475 9288

นายณรินทร์ กาใจ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ

063 683 3259