สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ

นายวิวัฒน์ ชัยสุวรรณ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ

นางพิกุล เยเบียง

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ

นายณัฐพงษ์ ประสมส่อง

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ

นายพันธ์ คำสุข

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ หมู่ที่ 1

นายนพพร งามมีศรี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ หมู่ที่ 2

นายบุญสม ปลอดกระโทก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ หมู่ที่ 3

นายวิวัฒน์ ชัยสุวรรณ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ หมู่ที่ 4

นายณัฐพงษ์ ประสมส่อง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ หมู่ที่ 5

นายเชิดศักดิ์ มีสุข

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ หมู่ที่ 6

นายเอกมล คำวิสูตร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ หมู่ที่ 7

นายชินวุฒิ ชอดชาสุวรรณ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ หมู่ที่ 8

นายสวัสดิ์ พวงมาลัย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ หมู่ที่ 9

นายพีรวิชญ์ โตนะโภ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ หมู่ที่ 10

นางสาวธิดาจิต รัตนอุดมโชติ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ หมู่ที่ 11

นายวัชรินทร์ ดวงเทพ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ หมู่ที่ 12

นายคมชาติ อินปั๋น

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ หมู่ที่ 13

นางบัณฑิตา ชัยโย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ หมู่ที่ 14

นายวัชวัฒน์ โว่ยแม้

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ หมู่ที่ 15

นางวารุณี แซ่ต้วน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ หมู่ที่ 16

นายอาณัติ เมอแหละ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ หมู่ที่ 17

นายยูดา สุจินดาสายชล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ หมู่ที่ 18

นายอาชา เมอแร่

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ หมู่ที่ 19

นายผัด โมงยาม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ หมู่ที่ 20

นายเทวิน คำมูล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ หมู่ที่ 21

นายสุเมศ แซ่ลิ่ม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ หมู่ที่ 22

นางอรนันท์ จะพือ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ หมู่ที่ 23

นางพิกุล เยเบียง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ หมู่ที่ 24

นายอัศวิน มาเยอะ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ หมู่ที่ 25

นายอภิชาติ แสงขำ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ หมู่ที่ 26

นายวัชรพงศ์ จันทร์แก้ว

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ หมู่ที่ 27

นายสุรชาติ แสงศรี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ หมู่ที่ 28