องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ

สำนักปลัด

หน้าที่ความรับผิดชอบสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ


มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
 • งานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล
 • งานเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 • งานเลขานุการรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 • เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 • งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 • การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
 • งานสวัสดิการสังคม
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
 • งานกิจการขนส่ง
 • งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
 • งานส่งเสริมการเกษตร
 • งานการพาณิชย์
 • งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
 • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • งานเทศกิจ
 • งานรักษาความสงบเรียบร้อย
 • งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์
 • งานประชาสัมพันธ์
 • งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • งานนิติการ
 • งานการเลือกตั้ง
 • งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
 • งานสิ่งแวดล้อม
 • งานส่งเสริมสุขภาพ
 • งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
 • งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน
 • งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • งานคุ้มครองผู้บริโภค
 • งานให้การด้านสาธารณสุข
 • งานการแพทย์ฉุกเฉิน
 • งานบริหารสาธารณสุข
 • งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค
 • งานเวชปฏิบัติครอบครัว
 • งานหลักประกันสุขภาพ
 • งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ
 • งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
 • งานกฎหมายสาธารณสุข
 • งานบริการรักษาความสะอาด
 • งานบริการพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย
 • งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล
 • งานอาสาสมัครสาธารณสุข
 • งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด
 • งานสัตวแพทย์
 • งานการศึกษา ค้นคว้าวิจัย วิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข
 • งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ กำหนดมาตรการและแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
 • งานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
 • งานวางแผนและจัดทำแผนดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษ ทางน้ำ อากาศ และเสียง
 • งานเฝ้าระวัง บำบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่างๆ
 • งานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
 • งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
 • งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
 • งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
 • งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
 • งานงบประมาณ
 • งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนตำบล
 • งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและฉบับเพิ่มเติม(ถ้ามี)
 • งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ
 • งานวิเคราะห์การวางแผนอัตรากำลัง
 • งานจัดตั้งส่วนราชการและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ
 • งานการกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง
 • งานการสรรหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอนการรับโอน การคัดเลือกเพื่อรับโอน
 • งานบรรจุและแต่งตั้ง
 • งานจัดทำ ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ
 • งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
 • งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 • งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน
 • งานการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
 • งานการประเมินเพื่อเลือนวิทยฐานะข้าราชการครู
 • งานการลาทุกประเภท
 • งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท
 • งานส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน
 • งานแผนพัฒนาบุคลากร
 • งานฝึกอบรม
 • งานการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
 • งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
 • งานการให้พ้นจากราชการ งานเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
 • งานการงานศึกษาและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในองค์กรบริหารส่วนตำบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติการราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
 • งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างของสำนักปลัด อบต.

โครงสร้างของสำนักปลัด อบต.

โครงสร้างของสำนักปลัด อบต.
นางพลับพลึง ประสมสวย

นางพลับพลึง ประสมสวย

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาววรรณภา สิติวรรณา

นางสาววรรณภา สิติวรรณา

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายชยพล สุกิจยา

นายชยพล สุกิจยา

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวนิศาชล ยาปะโลหิต

นางสาวนิศาชล ยาปะโลหิต

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ว่าง

ว่าง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายกิจจาณัฏฐ์ สุประเสริฐ

นายกิจจาณัฏฐ์ สุประเสริฐ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายวีรศักดิ์ มากสุข

นายวีรศักดิ์ มากสุข

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวเยาวพา ไชยเลิศ

นางสาวเยาวพา ไชยเลิศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายสุขสมบุญ พรมโลกา

นายสุขสมบุญ พรมโลกา

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวพัชราภรณ์ พินธุกาศ

นางสาวพัชราภรณ์ พินธุกาศ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

-

-

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

นางสาวศรัญญา เงือกสวย

นางสาวศรัญญา เงือกสวย

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน.

นายธีรศักดิ์ ยานะจิตร

นายธีรศักดิ์ ยานะจิตร

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน

-

-

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน

นางอัจฉราพรรณ สมใจ

นางอัจฉราพรรณ สมใจ

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นายชัยโรจน์ โคตรพัฒน์

นายชัยโรจน์ โคตรพัฒน์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางบัวรอง ศรีสุราษฎร์

นางบัวรอง ศรีสุราษฎร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายนิรันดร อริยะคำ

นายนิรันดร อริยะคำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายบุญยิ่ง บุญศักดิ์

นายบุญยิ่ง บุญศักดิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

-

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายเอมอุทัย ต้นจำปี

นายเอมอุทัย ต้นจำปี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

ว่าง

ว่าง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายอนุศาสน์ คำเย็น

นายอนุศาสน์ คำเย็น

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายอาหล่อง จ่วยลือ

นายอาหล่อง จ่วยลือ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายไกรสร แก้วเพชรวงค์

นายไกรสร แก้วเพชรวงค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

นางสาวสุมิตรา อินทะนิน

นางสาวสุมิตรา อินทะนิน

คนงาน

นางสาวกานต์พิชชา ปทุมมณี

นางสาวกานต์พิชชา ปทุมมณี

คนงาน

นางสาวจันจิรา แต้มรู้

นางสาวจันจิรา แต้มรู้

คนงาน

นางสาวจิตรดา ไชยวงค์

นางสาวจิตรดา ไชยวงค์

คนงาน

นายฐานันดร ไทยใหม่

นายฐานันดร ไทยใหม่

คนงาน

นายภานุวัฒน์ ยานะสิทธิ์

นายภานุวัฒน์ ยานะสิทธิ์

คนงาน

นายสมศักดิ์ ชัยหวัน

นายสมศักดิ์ ชัยหวัน

คนงาน

นายนิคม โพธิ์ศรี

นายนิคม โพธิ์ศรี

คนงาน

นางรัตติกาล การเพียร

นางรัตติกาล การเพียร

คนงาน

งานสวัสดิการสังคม

งานสวัสดิการสังคม

งานทั้งหมด
งานสาธารณสุข

งานสาธารณสุข

งานทั้งหมด
งานส่งเสริมการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งานทั้งหมด
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานทั้งหมด
งานการเจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่

งานทั้งหมด
งานนโยบายและแผน

งานนโยบายและแผน

งานทั้งหมด