องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ

กองการศึกษา

หน้าที่ความรับผิดชอบ กองกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ


มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
 • งานบริหารการศึกษา
 • งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา
 • งานบริหารด้านวิชาการศึกษา
 • งานโรงเรียน
 • งานกิจการนักเรียน
 • งานการศึกษาปฐมวัย
 • งานขยายโอกาสทางการศึกษา
 • งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ
 • งานห้องสมุด
 • งานพิพิธภัณฑ์
 • งานเครือข่ายทางการศึกษา
 • งานศึกษานิเทศ
 • งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
 • งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
 • งานการศาสนา
 • งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 • งานการกีฬาและนันทนาการ
 • งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน
 • งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • งานสงเสริมด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพ และกองทุนเพื่อการศึกษา
 • งานบริหารบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่
 • งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการมอบหมาย

โครงสร้างของสำนักปลัด อบต.

โครงสร้างของสำนักปลัด อบต.
นางสาววรนุช ธนะโรจน์รุ่งเรือง

นางสาววรนุช ธนะโรจน์รุ่งเรือง

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

-

-

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวจันจิรา พุทธวงค์

นางสาวจันจิรา พุทธวงค์

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นางสาวจิราพร ขันธิมา

นางสาวจิราพร ขันธิมา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

-

-

เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)

นางสาวเบญจมาศ นิลสวิท

นางสาวเบญจมาศ นิลสวิท

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสิริรักษ์ นานานิคม

นางสิริรักษ์ นานานิคม

ครู ศพด.บ้านดอนชัย

นางแสงเดือน ศรีออน

นางแสงเดือน ศรีออน

ครู ศพด. บาหรา

นางจันทร์ฉาย สิทธิมาท

นางจันทร์ฉาย สิทธิมาท

ครู ศพด. บ้านห้วยมะขามป้อม

นางชฎาพร พลางวัน

นางชฎาพร พลางวัน

ครู ศพด. บ้านลอจอ

นางพิกุล ขุนแท่น

นางพิกุล ขุนแท่น

ครู ศพด. อบต.ท่าก๊อ

นางพิกุล ขัติยะ

นางพิกุล ขัติยะ

ครู ศพด. อบต.ท่าก๊อ

นางสุนิตา ชัยศิลบุญ

นางสุนิตา ชัยศิลบุญ

ครู ศพด. อบต.ท่าก๊อ

นางสาวผกากรอง แก้วมงคล

นางสาวผกากรอง แก้วมงคล

ครู ศพด. บ้านป่าเกี๊ยะ

นางมนพร โตนะโภ

นางมนพร โตนะโภ

ครู ศพด.ดอยงาม

นางปทิตตา ยานะธรรม

นางปทิตตา ยานะธรรม

ครู ศพด.บ้านดอนชัย

นางภัทรานิษฐ์ วัฒนเจริญกิจ

นางภัทรานิษฐ์ วัฒนเจริญกิจ

ครู ศพด. บ้านพนาเสรี

นางพรรณี อุ่นใจ

นางพรรณี อุ่นใจ

ครู ศพด. บ้านพนาเสรี

นางพิมพิกา เมอแล

นางพิมพิกา เมอแล

ครู ศพด. บ้านห้วนน้ำขุ่น

นางสาวจารุวรรณ ยานะ

นางสาวจารุวรรณ ยานะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาววัลลี ศรีเพชร

นางสาววัลลี ศรีเพชร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายนิรันดร อริยะคำ

นายนิรันดร อริยะคำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายพร้อมพงษ์ ทองคำ

นายพร้อมพงษ์ ทองคำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวปวีณา ธนะโรจน์รุ่งเรือง

นางสาวปวีณา ธนะโรจน์รุ่งเรือง

ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศพด. อบต.ท่าก๊อ

นางสาวจีราพรรณ วงค์พันตา

นางสาวจีราพรรณ วงค์พันตา

ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศพด.บ้านดอนชัย

นางสาววรนุช เบาทุ

นางสาววรนุช เบาทุ

ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศพด. บ้านห้วยน้ำขุ่น

นางนาแสง พรสกุลไพศาล

นางนาแสง พรสกุลไพศาล

ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศพด. บ้านลอจอ

นางสาวหลีขิ๊ จะนู

นางสาวหลีขิ๊ จะนู

ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศพด. พนาเสรี

นางสาวรัศมี รุ่งทวีพิทยากุล

นางสาวรัศมี รุ่งทวีพิทยากุล

ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศพด.บ้านดอนชัย

นางหน่อย ยานะชาติ

นางหน่อย ยานะชาติ

ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศพด. บ้านบาหรา

นางสาวชนิกานต์ พยัคฆา

นางสาวชนิกานต์ พยัคฆา

ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศพด. อบต.ท่าก๊อ

นางสาวขนิษฐา โพเบะ

นางสาวขนิษฐา โพเบะ

ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศพด. บ้านพนาเสรี

นางสาวสุพิชชา แม่แจ่

นางสาวสุพิชชา แม่แจ่

ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศพด. พนาเสรี

นางสาวสุทธิดา แลเชอะ

นางสาวสุทธิดา แลเชอะ

ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านพนาเสรี

นายเอกราช จันทร์สม

นายเอกราช จันทร์สม

ช่างก่อสร้าง

นางปวีณา  หมื่นถา

นางปวีณา หมื่นถา

คนงาน