องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ

กองคลัง

หน้าที่ความรับผิดชอบ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ


มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
 • งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้
 • งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม
 • งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท
 • งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท
 • งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ๆ
 • งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
 • งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง
 • งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ
 • งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ
 • งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
 • งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี
 • งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา
 • งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ
 • งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท
 • งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างของกองคลัง

โครงสร้างของกองคลัง
นางกานดา อิ่นสุวรรณ์

นางกานดา อิ่นสุวรรณ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

-

-

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางสาวศุภลักษณ์ จันต๊ะ

นางสาวศุภลักษณ์ จันต๊ะ

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

นางสาวอรอนงค์ อภิวงค์งาม

นางสาวอรอนงค์ อภิวงค์งาม

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายเสกสรร วงค์หาญ

นายเสกสรร วงค์หาญ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวสุทธาทิพย์ สนั่น

นางสาวสุทธาทิพย์ สนั่น

นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวพยอม สารขัติ

นางสาวพยอม สารขัติ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางศิริชาดา ศิริฌานนท์

นางศิริชาดา ศิริฌานนท์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวพิชามญชุ์ ใจยะ

นางสาวพิชามญชุ์ ใจยะ

เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

นางสาวกรกนก เป็งมาวงค์

นางสาวกรกนก เป็งมาวงค์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวพิมพ์ชนก สิทธิมาท

นางสาวพิมพ์ชนก สิทธิมาท

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายองอาจ แสนอนันต์

นายองอาจ แสนอนันต์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวบุญตา ถิระเจือบุญ

นางสาวบุญตา ถิระเจือบุญ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางกานดา ศรีสุราษฎร์

นางกานดา ศรีสุราษฎร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

-

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายจตุพงษ์ ทองอิน

นายจตุพงษ์ ทองอิน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

-

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวเจนจิรา ธรรมจักร

นางสาวเจนจิรา ธรรมจักร

คนงาน

การเงินและบัญชี

การเงินและบัญชี

งานทั้งหมด
งานพัฒนารายได้

งานพัฒนารายได้

งานทั้งหมด