สายตรงผู้บริหาร

.
นางสาวกรกวินท์ ริดจันทร์

นางสาวกรกวินท์ ริดจันทร์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ
นักบริหารงานท้องถิ่น

089 929 0414

นางสาวกรกวินท์ ริดจันทร์

นางสาวกรกวินท์ ริดจันทร์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น

089 929 0414

นางสาวกรกวินท์ ริดจันทร์
นางพลับพลึง ประสบสวย
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ท่าก๊อ
084 806 4056
นางสาวกรกวินท์ ริดจันทร์
นายสุข ลำไพ
ผู้อำนวยการกองช่าง
089 561 7048
นางสาวกรกวินท์ ริดจันทร์
นางกานดา อิ่นสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
081 960 5873
นางสาวกรกวินท์ ริดจันทร์
นางสาววรนุช ธนะโรจน์รุ่งเรือง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
081 112 6489
นางสาวกรกวินท์ ริดจันทร์
นางสาวสุภาวดี แรงทน
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
090 469 1662