กองการศึกษาฯ

นางสาววรนุช ธนะโรจน์รุ่งเรือง

นางสาววรนุช ธนะโรจน์รุ่งเรือง

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาววรนุช ธนะโรจน์รุ่งเรือง

-

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาววรนุช ธนะโรจน์รุ่งเรือง

นางสาวจันจิรา พุทธวงค์

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นางสาววรนุช ธนะโรจน์รุ่งเรือง

นางสาวจิราพร ขันธิมา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาววรนุช ธนะโรจน์รุ่งเรือง

นางสาวเบญจมาศ นิลสวิท

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาววรนุช ธนะโรจน์รุ่งเรือง

นางสาวนฤมล เจริญวรรณ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาววรนุช ธนะโรจน์รุ่งเรือง

นางสิริรักษ์ นานานิคม

ครู ศพด.บ้านดอนชัย

นางสาววรนุช ธนะโรจน์รุ่งเรือง

นางแสงเดือน ศรีออน

ครู ศพด. บาหรา

นางสาววรนุช ธนะโรจน์รุ่งเรือง

นางจันทร์ฉาย สิทธิมาท

ครู ศพด. บ้านห้วยมะขามป้อม

นางสาววรนุช ธนะโรจน์รุ่งเรือง

นางชฎาพร พลางวัน

ครู ศพด. บ้านลอจอ

นางสาววรนุช ธนะโรจน์รุ่งเรือง

นางพิกุล ขุนแท่น

ครู ศพด. อบต.ท่าก๊อ

นางสาววรนุช ธนะโรจน์รุ่งเรือง

นางพิกุล ขัติยะ

ครู ศพด. อบต.ท่าก๊อ

นางสาววรนุช ธนะโรจน์รุ่งเรือง

นางสุนิตา ชัยศิลบุญ

ครู ศพด. อบต.ท่าก๊อ

นางสาววรนุช ธนะโรจน์รุ่งเรือง

นางสาวผกากรอง แก้วมงคล

ครู ศพด. บ้านป่าเกี๊ยะ

นางสาววรนุช ธนะโรจน์รุ่งเรือง

นางมนพร โตนะโภ

ครู ศพด.ดอยงาม

นางสาววรนุช ธนะโรจน์รุ่งเรือง

นางปทิตตา ยานะธรรม

ครู ศพด.บ้านดอนชัย

นางสาววรนุช ธนะโรจน์รุ่งเรือง

นางภัทรานิษฐ์ วัฒนเจริญกิจ

ครู ศพด. บ้านพนาเสรี

นางสาววรนุช ธนะโรจน์รุ่งเรือง

นางพรรณี อุ่นใจ

ครู ศพด. บ้านพนาเสรี

นางสาววรนุช ธนะโรจน์รุ่งเรือง

นางพิมพิกา เมอแล

ครู ศพด. บ้านห้วนน้ำขุ่น

นางสาววรนุช ธนะโรจน์รุ่งเรือง

นางสาวจารุวรรณ ยานะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาววรนุช ธนะโรจน์รุ่งเรือง

นางสาววัลลี ศรีเพชร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววรนุช ธนะโรจน์รุ่งเรือง

นายพร้อมพงษ์ ทองคำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววรนุช ธนะโรจน์รุ่งเรือง

นางสาวปวีณา ธนะโรจน์รุ่งเรือง

ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศพด. อบต.ท่าก๊อ

นางสาววรนุช ธนะโรจน์รุ่งเรือง

นางสาวจีราพรรณ วงค์พันตา

ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศพด.บ้านดอนชัย

นางสาววรนุช ธนะโรจน์รุ่งเรือง

นางสาววรนุช เบาทุ

ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศพด. บ้านห้วยน้ำขุ่น

นางสาววรนุช ธนะโรจน์รุ่งเรือง

นางนาแสง พรสกุลไพศาล

ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศพด. บ้านลอจอ

นางสาววรนุช ธนะโรจน์รุ่งเรือง

นางสาวหลีขิ๊ จะนู

ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศพด. พนาเสรี

นางสาววรนุช ธนะโรจน์รุ่งเรือง

นางสาวรัศมี รุ่งทวีพิทยากุล

ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศพด.บ้านดอนชัย

นางสาววรนุช ธนะโรจน์รุ่งเรือง

นางหน่อย ยานะชาติ

ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศพด. บ้านบาหรา

นางสาววรนุช ธนะโรจน์รุ่งเรือง

นางสาวชนิกานต์ พยัคฆา

ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศพด. อบต.ท่าก๊อ

นางสาววรนุช ธนะโรจน์รุ่งเรือง

นางสาวขนิษฐา โพเบะ

ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศพด. บ้านพนาเสรี

นางสาววรนุช ธนะโรจน์รุ่งเรือง

นางสาวสุพิชชา แม่แจ่

ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศพด. พนาเสรี

นางสาววรนุช ธนะโรจน์รุ่งเรือง

นางสาวสุทธิดา แลเชอะ

ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านพนาเสรี

นางสาววรนุช ธนะโรจน์รุ่งเรือง

นางสาวธมลวรรณ ติ๊บมา

ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ศพด. บ้านป่าเกี๊ยะ

นางสาววรนุช ธนะโรจน์รุ่งเรือง

นางสาวจิราภรณ์ ธรรมจักร

ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศพด. บ้านห้วยน้ำขุ่น

นางสาววรนุช ธนะโรจน์รุ่งเรือง

นายเอกราช จันทร์สม

ช่างก่อสร้าง

นางสาววรนุช ธนะโรจน์รุ่งเรือง

นางปวีณา หมื่นถา

คนงาน

นางสาววรนุช ธนะโรจน์รุ่งเรือง

นางสาวมัทนา สีเงิน

ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านดอยงาม

นางสาววรนุช ธนะโรจน์รุ่งเรือง

นางณัฐนกาญจน์ ศักดิ์สุริยา

ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านดอยงาม

นางสาววรนุช ธนะโรจน์รุ่งเรือง

นายสายชล ภูวิโคตร์

พนักงานขับรถยนต์

นางสาววรนุช ธนะโรจน์รุ่งเรือง

นางสาวณัฐธิดา ชัยหวัน

คนงาน