การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

O1 โครงสร้าง

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

O2.1 ข้อมูลฝ่ายการเมือง

O2.2 ข้อมูลฝ่ายข้าราชการประจำ

O3 อำนาจหน้าที่

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O4.1 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ประจำปี 2566-2570

O4.2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

O5 ข้อมูลการติดต่อ

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

O8 Q&A

O9 Social Network

O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

O11.1 รายละเอียดแผนดำเนินงานประจำปี 2565

011.2 รายละเอียดแผนดำเนินงานประจำปี 2566

O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15.1 รายละเอียดข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 6 เดือนแรก ของปี 2565

O16 ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการ

O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O18 E-Service

O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O20 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤมิชอบประจำปี

O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O39.1 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

O39.2 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

O39.3 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน