ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 14
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกโดยสาร(เครื่องยนต์ดีเซล)ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนน คสล.ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 6 หมู่ที่ 2 บ้านป่าถ่อน
ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 17 บ้านห้วยชมภู จำนวน 2 จุด
ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 25
ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ ทางการเกษตร ด้วยหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านแม่ต๋ำ และหมู่ที่ 5 บ้านสบก๊อ
ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบปะปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 27 บ้านดอนแก้ว
ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ ฯลฯ
ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ
ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสบก๊อ
ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า 175 แรงม้า จำนวน 1 คัน