ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 14
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกโดยสาร(เครื่องยนต์ดีเซล)ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนน คสล.ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 6 หมู่ที่ 2 บ้านป่าถ่อน
ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 17 บ้านห้วยชมภู จำนวน 2 จุด
ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 25
ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 25