องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ

หน่วยตรวจสอบภายใน

หน้าที่ความรับผิดชอบหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ


มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
  • งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี
  • งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารทางการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท
  • ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี
  • งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน
  • งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
  • งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
  • งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า ในการใช้ทรัพยากร
โครงสร้างของงานตรวจสอบภายใน
นางสาวสุภาวดี แรงทน

นางสาวสุภาวดี แรงทน

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

การควบคุมภายใน

การควบคุมภายใน

งานทั้งหมด
แผนงานตรวจสอบภายใน

แผนงานตรวจสอบภายใน

งานทั้งหมด