กองช่าง

นายสุข รำไพ

นายสุข รำไพ

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสุข รำไพ

-

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายสุข รำไพ

-

วิศวกรโยธา ปก./ชก.

นายสุข รำไพ

นายศราวุธ ฟ้าแลบ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายสุข รำไพ

-

นายช่างเขียนแบบ ปง./ชง.

นายสุข รำไพ

นายจักรพงศ์ จุมปูบุญ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายสุข รำไพ

นายนคร ศรีสุราษฎร์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายสุข รำไพ

นายประยูร ศรีออน

นายช่างโยธา

นายสุข รำไพ

นายชาญณรงค์ กระธง

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

นายสุข รำไพ

นางรินนา บุญสง่า

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายสุข รำไพ

นางสาวนิรชา ภานะจิตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสุข รำไพ

นายสิทธิพงษ์ ศิริฌานนท์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสุข รำไพ

นางสาวมันทนาพร ขุนแท่น

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสุข รำไพ

นายสิทธิพงศ์ กันศรี

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายสุข รำไพ

นายสุทธิพงษ์ เกตุมรรค

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

นายสุข รำไพ

นายบดินทร์ ดาวฤกษ์

คนงาน

นายสุข รำไพ

-

คนงาน

นายสุข รำไพ

-

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายสุข รำไพ

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ