องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ

กองช่าง

หน้าที่ความรับผิดชอบ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ


มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
 • งานสำรวจ งานออกแบบ และเขียนแบบ งานประมาณราคา
 • งานจัดทำราคากลาง
 • งานจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรมต่าง ๆ
 • งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ
 • งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ
 • งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร
 • งานปรับปรุงภูมิทัศน์
 • งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
 • งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย
 • งานตรวจสอบการก่อสร้าง
 • งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี
 • งานการควบคุมก่อสร้างและซ่อมบำรุง
 • งานจัดทำประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล
 • งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ
 • งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
 • งานเกี่ยวกับการประปา
 • งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล
 • งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล
 • งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
 • งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง
 • งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างของสำนักปลัด อบต.

โครงสร้างของสำนักปลัด อบต.
นายสุข รำไพ

นายสุข รำไพ

ผู้อำนวยการกองช่าง

avatar202303280408041679994484.jpg

-

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

avatar202303280421351679995296.jpg

-

วิศวกรโยธา ปก./ชก.

avatar202303280424211679995461.png

นายศราวุธ ฟ้าแลบ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

avatar202303280559531680001194.jpg

-

นายช่างเขียนแบบ ปง./ชง.

avatar202305191121591684470120.jpg

นายจักรพงศ์ จุมปูบุญ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

avatar202304021217201680369441.jpg

นายนคร ศรีสุราษฎร์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

avatar202303280601521680001313.png

นายประยูร ศรีออน

นายช่างโยธา

นายชาญณรงค์ กระธง

นายชาญณรงค์ กระธง

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

นางรินนา บุญสง่า

นางรินนา บุญสง่า

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวนิรชา ภานะจิตร

นางสาวนิรชา ภานะจิตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสิทธิพงษ์ ศิริฌานนท์

นายสิทธิพงษ์ ศิริฌานนท์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวมันทนาพร ขุนแท่น

นางสาวมันทนาพร ขุนแท่น

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสิทธิพงศ์ กันศรี

นายสิทธิพงศ์ กันศรี

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายสุทธิพงษ์ เกตุมรรค

นายสุทธิพงษ์ เกตุมรรค

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

นายบดินทร์ ดาวฤกษ์

นายบดินทร์ ดาวฤกษ์

คนงาน

-

-

คนงาน

-

-

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

-

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กองช่าง-แบบฟอร์มดาวน์โหลด

กองช่าง-แบบฟอร์มดาวน์โหลด

งานทั้งหมด