สำนักปลัด

นางพลับพลึง ประสมสวย

นางพลับพลึง ประสมสวย

หัวหน้าสำนักปลัด

นางพลับพลึง ประสมสวย

นางสาววรรณภา สิติวรรณา

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางพลับพลึง ประสมสวย

นายชยพล สุกิจยา

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางพลับพลึง ประสมสวย

นางสาวนิศาชล ยาปะโลหิต

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางพลับพลึง ประสมสวย

นางสาวภัทรวรรณ สารขัติ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางพลับพลึง ประสมสวย

นายกิจจาณัฏฐ์ สุประเสริฐ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางพลับพลึง ประสมสวย

นายวีรศักดิ์ มากสุข

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางพลับพลึง ประสมสวย

นางสาวเยาวพา ไชยเลิศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางพลับพลึง ประสมสวย

นายสุขสมบุญ พรมโลกา

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นางพลับพลึง ประสมสวย

นางสาวพัชราภรณ์ พินธุกาศ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางพลับพลึง ประสมสวย

นางสาวอนุธิดา ปาลี

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

นางพลับพลึง ประสมสวย

นางสาวศรัญญา เงือกสวย

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน.

นางพลับพลึง ประสมสวย

นายธีรศักดิ์ ยานะจิตร

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน

นางพลับพลึง ประสมสวย

-

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน

นางพลับพลึง ประสมสวย

นางอัจฉราพรรณ สมใจ

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นางพลับพลึง ประสมสวย

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

นางพลับพลึง ประสมสวย

นายกุลเชษฐ์ โคตรพัฒน์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางพลับพลึง ประสมสวย

นางบัวรอง ศรีสุราษฎร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางพลับพลึง ประสมสวย

นายบุญยิ่ง บุญศักดิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางพลับพลึง ประสมสวย

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นางพลับพลึง ประสมสวย

นายเอมอุทัย ต้นจำปี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางพลับพลึง ประสมสวย

นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์ศรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางพลับพลึง ประสมสวย

นายอนุศาสน์ คำเย็น

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางพลับพลึง ประสมสวย

นายอาหล่อง จ่วยลือ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางพลับพลึง ประสมสวย

นางสาวสุมิตรา อินทะนิน

คนงาน

นางพลับพลึง ประสมสวย

นางสาวจันจิรา แต้มรู้

จ้างเหมาบริการ