สำนักปลัด

นางพลับพลึง ประสมสวย

นางพลับพลึง ประสมสวย

หัวหน้าสำนักปลัด

นางพลับพลึง ประสมสวย

นางสาววรรณภา สิติวรรณา

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางพลับพลึง ประสมสวย

นายชยพล สุกิจยา

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางพลับพลึง ประสมสวย

นางสาวนิศาชล ยาปะโลหิต

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางพลับพลึง ประสมสวย

นางรุ่งนภา เมืองงาม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางพลับพลึง ประสมสวย

นายกิจจาณัฏฐ์ สุประเสริฐ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางพลับพลึง ประสมสวย

นายวีรศักดิ์ มากสุข

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางพลับพลึง ประสมสวย

นางสาวเยาวพา ไชยเลิศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางพลับพลึง ประสมสวย

นายสุขสมบุญ พรมโลกา

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นางพลับพลึง ประสมสวย

นางสาวพัชราภรณ์ พินธุกาศ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางพลับพลึง ประสมสวย

-

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

นางพลับพลึง ประสมสวย

นางสาวศรัญญา เงือกสวย

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน.

นางพลับพลึง ประสมสวย

นายธีรศักดิ์ ยานะจิตร

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน

นางพลับพลึง ประสมสวย

-

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน

นางพลับพลึง ประสมสวย

-

นิติกร (ปก./ชก.)

นางพลับพลึง ประสมสวย

-

นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)

นางพลับพลึง ประสมสวย

นางอัจฉราพรรณ สมใจ

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นางพลับพลึง ประสมสวย

นายชัยโรจน์ โคตรพัฒน์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางพลับพลึง ประสมสวย

นางบัวรอง ศรีสุราษฎร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางพลับพลึง ประสมสวย

นายนิรันดร อริยะคำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางพลับพลึง ประสมสวย

นายบุญยิ่ง บุญศักดิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางพลับพลึง ประสมสวย

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นางพลับพลึง ประสมสวย

นายเอมอุทัย ต้นจำปี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางพลับพลึง ประสมสวย

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางพลับพลึง ประสมสวย

นายอนุศาสน์ คำเย็น

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางพลับพลึง ประสมสวย

นายอาหล่อง จ่วยลือ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางพลับพลึง ประสมสวย

นายไกรสร แก้วเพชรวงค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

นางพลับพลึง ประสมสวย

นางสาวสุมิตรา อินทะนิน

คนงาน

นางพลับพลึง ประสมสวย

นางสาวกานต์พิชชา ปทุมมณี

คนงาน

นางพลับพลึง ประสมสวย

นางสาวจันจิรา แต้มรู้

คนงาน

นางพลับพลึง ประสมสวย

นางสาวจิตรดา ไชยวงค์

คนงาน

นางพลับพลึง ประสมสวย

นายฐานันดร ไทยใหม่

คนงาน

นางพลับพลึง ประสมสวย

นายภานุวัฒน์ ยานะสิทธิ์

คนงาน

นางพลับพลึง ประสมสวย

นายสมศักดิ์ ชัยหวัน

คนงาน

นางพลับพลึง ประสมสวย

นายนิคม โพธิ์ศรี

คนงาน

นางพลับพลึง ประสมสวย

นางรัตติกาล การเพียร

คนงาน