ข่าวจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-GP

1. จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ 27/05/2566 | ประกาศราคากลาง
2. จ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ 27/05/2566 | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
3. ซื้อวัสดุ โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๒๕ บ้านพนาเสรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ 24/05/2566 | ยกเลิกประกาศเชิญชวน
4. จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ 24/05/2566 | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
5. ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟโซล่าเซลล์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ 24/05/2566 | ประกาศเชิญชวน
6. ซื้อปูนซีเมนต์ซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่ทำการเกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านป่าถ่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ 24/05/2566 | ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
7. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ 24/05/2566 | ประกาศราคากลาง
8. จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำโดยการวางท่อซีเมนต์ บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ 24/05/2566 | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
9. ซื้อวัสดุต่อเติมกันสาดรอบห้องเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ 23/05/2566 | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
10. ซื้อวัสดุปรับปรุงสะพานข้ามลำห้วยชมภู หมู่ที่ ๑๗ บ้านห้วยชมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ 23/05/2566 | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
11. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ 23/05/2566 | ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
12. ซื้อวัสดุปรับปรุงถนน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ 23/05/2566 | ประกาศราคากลาง
13. จ้างปรับปรุงถนนเป็นถนน คสล. เข้าพื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ ๒๐ บ้านผาต้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ 23/05/2566 | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
14. ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ 23/05/2566 | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
15. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ 23/05/2566 | ประกาศเชิญชวน
16. ซื้อวัสดุ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ 23/05/2566 | ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
17. ซื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ 23/05/2566 | ประกาศราคากลาง
18. จ้างปรับปรุงถนนสายกิ่วฮ่าง หมู่ที่ ๗ บ้านโฮ่ง ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สราย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ 23/05/2566 | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
19. ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๒๗ บ้านดอนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ 23/05/2566 | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
20. จ้างปรับปรุงถนนเป็นถนน คสล. หมู่ที่ ๑๖ บ้านห้วยน้ำขุ่น จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ 23/05/2566 | ประกาศเชิญชวน