SELECT * FROM view_report WHERE rep_id=61 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ | Official Website

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์เมื่อ : 01/05/2566 | สำนักปลัด

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ.2566